Vilken forskning stödjer Ekhagastiftelsen

 

LANTBRUKSOMRÅDET stöder stiftelsen forskning angående förbättring och vidareutveckling av ekologiskt lantbruk, dvs ekologiskt väl anpassade lantbrukssystem, där man ersätter de kemiska medlen för gödsling, växtskydd och tillväxtreglering med produktionsbefrämjande åtgärder av ekologisk och biologisk art. Härvid bör målet vara inriktat på produktion av kvalitativt högvärdiga baslivsmedel, som är väl ägnade att befordra människans hälsa och sunda utveckling. Även forskning beträffande beredning och förvaring av livsmedel medelst naturlig teknik kan stödjas.


På det MEDICINSKA OMRÅDET stöder stiftelsen forskning avseende förbättring och vidareutveckling av sådana läkemetoder, som i sig är naturliga och ägnade att på ett naturligt sätt befrämja människans inneboende förmåga till självläkning. Helhetssynen på den mänskliga hälsan, där inte enbart läkemedlens utan även födans och miljöns inverkan på allmäntillståndet beaktas, är härvid av stor betydelse. Forskning rörande livsföringen och miljöns betydelse för hälsotillståndet är också föremål för stiftelsens stöd. Vidare är stiftelsen öppen för att främja stiftarens planer på att medverka för att i Sverige skapa ett forskningscentrum för biologisk medicin.


Även ansökningar om stipendier och strategiska insatser för att få igång en utveckling i enlighet med ändamålet kan sökas. Stiftelsen välkomnar också ansökningar om planeringsanslag för att t ex anordna seminarier/workshops inom den frågeställning som sökande vill bearbeta för att få ett bättre underlag för en definitiv ansökan (som även kan riktas till andra anslagsgivare) och som ett led i en dialog mellan forskare och stiftelsens vetenskapliga råd.


Stiftelsen önskar i första hand stödja strategiska och innovativa projekt av pilotkaraktär.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2017 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2018-04-12