Ansökan om medel

 

Ansökan ska sammanfattas på särskilt formulär som finns på stiftelsens hemsida - www.ekhagastiftelsen.se - men som också kan rekvireras per post från Stiftelsens kontor.


OBSERVERA! Hämta det senaste ansökningsformuläret varje år!


Sista ansökningsdag är den 20 maj 2017. Detta är det datum då ansökan senast ska vara stiftelsen tillhanda (poststämpel gäller ej!). Ansökningar ska skickas per post till stiftelsens Box-adress! OBS! Bud eller pakettjänster (tex DHL, Jetpak) kan ej leverera till Box-adresser. Om ansökan önskas levereras personligen eller genom kurir måste stiftelsen kontaktas per e-post eller telefon/telefonsvarare senast en vecka innan sista ansökningsdag.


Ansökningsformuläret ska även kompletteras (som en bilaga) med en en projektbeskrivning om högst 10 sidor och följande punkter skall i tillämpliga delar beskrivas:

» Vilket problem eller vilken frågeställning avses lösas? Vilken idé eller vision avses testas eller vidareutvecklas?
» Vilken är hypotesen?
» Nulägesbeskrivning, den nuvarande internationella kunskapsfronten (inkl referenser) och slutsatser.
» Mål eller syfte
» Material och metoder
» Tids- och kostnadsplan
» Förväntat resultat och dess betydelse. Hur avses resultatet utvärderas? Hur skall det dokumenteras och spridas?


Ansökan kan författas på svenska eller engelska. Det är inget krav på engelska och nog snarare en fördel att skriva ansökan på svenska.


I en bilaga 2 redovisas sökandens och medsökandens meriter och referenser, särskilt inom stiftelsens ändamål enligt ovan.


Grunduppgifterna om ansökan ska fyllas i en mall (Ansökningsdatablad) och skickas in per e-post till Ekhagastiftelsen. Utskrifter av detta datablad ska även bifogas ansökan. Mall för detta finns att ladda ner på stiftelsens hemsida.För bilagor som skrivs med hjälp av dator måste teckenstorleken var minst 12 punkter.


Ansökan inklusive bilagor ska lämnas i 7 likalydande exemplar (eftersom det ska distribueras till vetenskapliga rådets medlemmar).


Ansökning som insänts via e-post eller telefax kommer inte att behandlas.


Underlätta gärna vårt arbete med ansökningarna genom att skicka in ansökningar på hålat papper och om möjligt vid kopieringen använda båda sidorna av pappret.


Redovisning av kostnader i ansökan:

En detaljerad budget ska lämnas in som separat bilaga till ansökan.


Ekhagastiftelsen kommer att vid bedömning av begäran om anslag acceptera följande kostnadsslag dock utan att därmed godkänna varje enskild post i budgeten:


A. Direkta kostnader för löner inkl. rimligt lkp (lönekostnadspålägg) för i projektet verksamma personer, utrustning/instrument, förbrukningsmaterial, resor etc.


B. Direkta lokalkostnader för under punkten A nämnda personer (förutsätter specificering av det aktuella kvadratmeterpriset på exempelvis institutionen och schablonen vad beträffar rumsstorlek per person).


C. Övriga direkta projektrelaterade kostnader såsom ekonomiadministration och IT-system. För utrustning som omfattas av lagen om offentlig upphandling accepteras även styrkta upphandlingskostnader om maximalt 60.000 kr.


I projektbudgeten för det aktuella forskningsprojektet (bifogas som bilaga till ansökan) skall anges lönekostnaderna för i projektet verksamma personer som ej kan täckas av andra medel som förvaltande organ/institution/universitetet disponerar, lokalkostnader för dessa personers verksamhet, samt övriga kostnader.


I budgeten skall även anges vilka bidrag som förvaltande organ/institution/universitetet ger exempelvis i form av lön för andra anställda som deltar i projektet, s.k. medfinansiering.


Ett ospecificerat/schablonmässigt tillägg av exempelvis universitetspåslag kommer inte att kunna accepteras.


Mer information gällande bakgrund för de nya budgeteringskraven finns att läsa på separat sida. Se länk BUDGET i menyn.

 

Storlek på finansiering som kan sökas

Det finns inget maxtak för hur mycket medel som kan sökas i en ansökan. Vi vill dock påpeka att stiftelsens årliga utdelningsram de senaste åren legat inom spannet 5-10 miljoner kronor. Vi försöker fördela medlen ungefär till lika delar på ekologiskt lantbruk och biologisk medicin och ger vanligtvis medel till ett 10-tal projekt. Det största belopp som någonsin har tilldelats en ansökan är 1.500.000 (för hela ansökans genomförande - inte per år).

 

Anvisningar för ifyllandet av ansökningsformulär

FORSKNINGSANSLAG

Ekhagastiftelsens primära ändamål är att stödja forskning inom områdena ekologiskt lantbruk, biologisk medicin och livsföringens betydelse för den mänskliga hälsan. Ansökan kan gälla anslag för upp till tre år. För flerårsanslag skall årsrapport inlämnas.


STIPENDIEANSLAG

Anslag kan även beviljas i form av maximerade stipendiebelopp för studier/resor med anknytning till forskning inom stiftelsens primära ändamål.


Hänvisningar till nummer på blanketten:
1. » Med förvaltande organ/person avses den som ansvarar för och redovisar ett eventuellt bidrag.
2. » Projekttitel får innehålla högst 20 ord. I ansökan om stipendieanslag skall titel på anknutet forskningsprojekt anges.
3. » En sammanfattande beskrivning av projektets, studiernas eller resans syfte, genomförande och betydelse skall lämnas inom angivet utrymme. En hänvisning till bilaga accepteras inte. Däremot skall en utförligare projektbeskrivning lämnas i särskild bilaga.
4. » Ange ämnesord som karaktäriserar projektet. Ämnesorden fungerar som sökord i ett upplagt register.
5. » Forskningsanslag kan sökas för högst 3 år. De olika kostnadsposterna skall specificeras i en speciell bilaga.
6. » Om ansökan som avser samma ämnesområde har lämnats eller skall lämnas till annan anslagsgivare måste anslagsgivaren, erhållet belopp och/eller sökt belopp redovisas. Detta för att samordning med annan anslagsgivare skall kunna ske.
7. » Institutionsföreståndarens underskrift innebär att institutionen accepterar förvaltning av tilldelade medel och ställer för projektets genomförande nödvändiga resurser till förfogande.
8. » Ifall en årsrapport för ett tidigare beviljat projekt bifogas ansökan räcker inte detta som redovisning för det tidigare beviljade projektet. Projektet skall skicka in en årsredovisning separat till stiftelsen.


Kriterier för prioritering av ansökningar

Ansökningarna bedöms och prioriteras av ett vetenskapligt råd, varefter styrelsen beslutar om tilldelning av medel vid möte under oktober månad.


Prioriteringsgrunderna är:
» Projektidéns relevans med avseende på stiftelsens ändamål.
» Den vetenskapliga kvalitén i metod och utförande inklusive den sökandes (de sökandes) kompetens för projektet och den tids- och kostnadsplan man presenterat.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2010 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2016-11-01