Rekvisition av medel

 

Utbetalning av anslag kan ske löpande under året efter rekvisition från anslagstagare.
En första utbetalning kan först ske efter det att en populärvetenskaplig sammanfattning skickats in till stiftelsen.
Anslag betalas ut för ett år i taget med upp till 80 % av årets anslag.
För flerårsanslag skall årsrapport lämnas in och fortsatta medel är beroende på kvalitén av inkommen årsrapport.
Resterande medel kan betalas ut efter att års- eller slutredovisning godkänts och anslagstagare rekvirerat medlen.
För anslag över 250 000 kr per år betalas medel ut per halvår resp. tertial.
» Tertialsvis när utbetalning (80%) ligger på mer än 100 000, annars halvårsvis.
» Till utländska anslagsmottagare sker utbetalningar bara halvårsvis.
Medel som ej rekvirerats inom 2 år från projektslut återtas av stiftelsen.


Om slutrapport inte lämnas in kan stiftelsen göra anslagstagaren återbetalningsskyldig för utbetalda belopp.


För rekvisition av medel finns ingen blankett. Medel rekvireras genom att skicka ett brev till stiftelsen.


OBS! Skicka inte rekvisitionen som faktura.


Brevet ska innehålla

» projektets diarienummer,

» projekttitel,

» kontaktperson och adress,

» totalt beviljat belopp,

» tidigare rekvirerat belopp,

» belopp som nu rekvireras,

» samt utbetalningsinstruktioner (namn på kontohavare och bank- eller plusgironummer alternativt kontonummer med clearingnr och banknamn).


OBS! Glöm inte att ange eventuella referensnummer som ni vill att vi anger vid betalningen!


För utlandsbetalningar vill vi ha IBAN-nummer och BIC-kod/Swift-adress samt namn på bank och kontohavare. I länder där man inte använder IBAN-nummer måste följande uppgifter anges: Kontohavare, kontonummer, banknamn, bankens adress och BIC-kod/Swift-adress.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2018 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2020-08-24