Rekvisition av medel

 

Normalt betalas godkänt anslag ut med maximalt 80 % inför projektstart. En första utbetalning kan först ske efter det att den populärvetenskapliga sammanfattningen skickats in till stiftelsen. Resterande belopp kan betalas ut när slutrapport lämnats in och godkänts av stiftelsen. Om slutrapport inte lämnas in kan stiftelsen göra anslagstagaren återbetalningsskyldig för utbetalda belopp.


Anslag som sträcker sig över flera år betalas ut ett år i taget. För flerårsanslag skall årsrapport lämnas in och fortsatta medel är beroende på kvalitén av inkommen årsrapport.


För rekvisition av medel finns ingen blankett. Medel rekvireras genom att skicka ett brev till stiftelsen.


OBS! Skicka inte rekvisitionen som faktura!


Brevet ska innehålla

» projektets diarienummer,

» projekttitel,

» kontaktperson och adress,

» totalt beviljat belopp,

» tidigare rekvirerat belopp,

» belopp som nu rekvireras,

» samt utbetalningsinstruktioner.


Medel som ej rekvirerats inom 2 år från projektslut återtas av stiftelsen.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2010 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2016-11-01