Rapportering av Anslag

 

Ekhagastiftelsen tillämpar följande regler för rapportering av projekt. (Vi har lånat idéer från Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)

Projekt som har beviljats från och med 2004 ska rapportera till stiftelsen enligt dessa instruktioner. Projekt beviljade innan 2004 får gärna följa dessa rapporteringsregler, men Stiftelsen kan inte kräva detta då reglerna ej var framtagna när dessa projekt beviljades.


Ifall anslagstagare ej uppfyller rapporteringskraven kan anslag komma att tas tillbaka.


1. Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Beviljade projekt ska sända in en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet. Sammanfattningen får högst vara 150 ord lång. Sammanfattningen ska skickas per e-post till info@ekhagastiftelsen.se. Sammanfattningen ska fyllas i den mall som finns framtagen och som kan laddas ner från denna sida.


Sammanfattningen ska vara stiftelsen tillhanda inom 2 månader efter det att meddelande om beviljat anslag har skickats ut.


Följande exempel är hämtade från Formas och visar hur en populärvetenskaplig sammanfattning kan utformas:


Syftet med projektet är att studera vilken inverkan förhöjda koldioxidhalter har på relationen mellan växter och växtätare. Utgångspunkten är de globalt ökande halterna av koldioxid i atmosfären, vilka har en direkt inverkan på växternas kemiska sammansättning (näringsämnen och försvarssubstanser). Detta påverkar i sin tur bl.a. växtätande djurs överlevnad, reproduktion och födoval. Dessutom skall undersökas vilken potentiell inverkan växthuseffekten (dvs. den temperaturhöjning som orsakas av förhöjda koldioxidhalter) har på dessa växt-växtätar interaktioner. Forskaren ska i kontrollerade modellsystem studera växter och skadedjur vid olika koldioxid- och temperaturnivåer. Studierna förväntas ge kunskap för att kunna förutsäga framtida skadeangrepp på viktiga grödor och effekter på ekonomiskt viktiga djur.
Ekologisk djurhållning vilar på grundläggande övertygelser om människan, naturen och vilka värden som är viktiga i livet. Dessa etiska antaganden har dock inte angivits utifrån ett definierat värdegrundlag. Det finns också behov att registrera produkternas "etiska kvalitet". Projektet syftar till att från ett helhetsperspektiv beskriva och definiera ekologisk djurhållning från ett värdeperspektiv:
» analysera etiska konfliktområden
» försöka formulera en "ekologisk husdjursetik" och studera dess konsekvenser för utformningen av djurhållningen
» definiera begreppet "etisk kvalitet"
» föreslå analysinstrument för mätning av etisk kvalitet (ansats).
Använda arbetsmetoder är främst litteraturstudier, en intervjustudie samt etisk analys och konstruktion.
Ett av de största miljöproblemen i det industrialiserade samhället är oönskat ljud, dvs buller. Buller är ständigt närvarande, på arbetsplatsen, i hemmet och på fritiden. I många länder upplevs buller vara den överlägset mest störande miljöföroreningen i jämförelse med luft- och vattenföroreningar. Projektet syftar till att utforma ett forskningsprogram om ljudmiljöns såväl negativa som positiva effekter på människan. Programmet kommer att behandla människors hälsa och komfort i förhållande till ljudexposition inom byggnader såväl som i byggnaders närmiljö (begränsat till icke-industriella verksamheter). Programmet kommer särskilt att beakta interaktionseffekter avseende olika ljudkällor, ljud och andra fysikalisk-kemiska miljöfaktorer. WHOs kriteriadokument om samhällsbuller kompletteras med resultat avseende positiva aspekter på människan av ljud och ljudmiljöer. Ett vetenskapligt seminarium med kvalificerade deltagare från de Nordiska länder kommer också att anordnas. Material från seminariet beräknas kunna utgöra underlag för vetenskaplig publicering.
Allergi och överkänslighet är störst bland barn, varför deras inomhusmiljö är speciellt viktig att studera. Projektet inriktar sig på studera hur ventilation och vädring kan ske på ett optimalt sätt i skolsalar. Studien sker genom CFD-simuleringar av luftrörelser i skolsalar och fullskaleförsök i befintliga skolbyggnader. Mätningar av inneklimatparametrar sker kontinuerligt under ett flertal mätomgångar. Resultatet förväntas kunna ge riktlinjer och rekommendationer för lämplig utformning av ventilationssystem, vädringsanordningar och vädringsstrategi, med hänsyn tagen till komfort och livscykelkostnad.

2. Årsrapportering för fleråriga projekt

För projekt som har beviljats medel för mer än ett år ska en årsrapport lämnas in. Innan årsrapport är inlämnad och godkänd kan inga vidare medel utbetalas till projektet.


Årsrapporten ska inlämnas senast 2 månader efter utgången av respektive 12-månadersperiod räknat från projektstart. Har till exempel projektet startat den 1 oktober 2003 skall årsrapport senast lämnas in den 1 december 2004.


Årsrapport ska skickas per e-post till info@ekhagastiftelsen.se och förutom diarienummer, projekttitel och kontaktperson exempelvis innehålla följande:
» Bakgrund, syfte, teori och metod
» Information om vad som har genomförts under året
» Delresultat
» Inriktning och plan för kommande år


Årsrapporten skickas lämpligast som en bifogad ordbehandlingsfil. Det finns ingen mall för årsredovisning. Större bilagor som exempelvis tryckt material kan skickas per post till stiftelsen.


3. Slutrapportering

När projektet är slutfört ska följande rapporter ingå i slutrapporten.


A. POPULÄRVETENSKAPLIG RESULTATSAMMANFATTNING

En populärvetenskaplig resultatsammanfattning ska skickas per e-post till info@ekhagastiftelsen.se. Sammanfattningen ska fyllas i den mall som finns framtagen och som kan laddas ner från denna sida.


Resultatsammanfattningen får vara högst 900 ord lång och ska innehålla:
» Bakgrund och syfte
» Teori och metod
» Huvudresultat
» Konklusion
» Lista av eventuella publikationer från projektet


Den populärvetenskapliga resultatsammanfattningen ska vara stiftelsen tillhanda inom 3 månader efter projektslut.


B. VETENSKAPLIG RAPPORT

En vetenskaplig rapport ska skickas per post till Ekhagastiftelsen, Box 34 012, 100 26 Stockholm inom 3 månader efter projektslut. Då rapporten även ska distribueras till det vetenskapliga rådet ska rapporten även skickas som bilaga/bilagor till e-postmeddelande till info@ekhagastiftelsen.se.


Rapporten ska innehålla
» Introduktion med syfte och hypotes
» Material och metoder
» Resultat
» Diskussion med slutsats
» Vetenskapliga publikationer som framkommit under projekttiden


Dessutom ska givetvis stiftelsens diarienumer, projekttitel och projektledare/kontaktperson anges.


C. EKONOMISK SLUTREDOVISNING

Anslagstagaren ska redovisa totala utgiftsposter för projektet. Ifall stiftelsen är delfinansiär av projektet ska endast den del som stiftelsen finansierar redovisas.


Ekonomisk slutredovisning ska lämnas inom 3 månader efter projektets slut enligt den mall som finns framtagen och som kan laddas ner från denna sida. Ifylld blankett ska skickas per post till stiftelsen. Blanketten kan kompletteras med bilagor ifall den inte räcker till för redovisningen.


Ifall totala utgifter understiger utbetalade medel ska mellanskillnaden återbetalas till stiftelsen.


4. Ej tillfredställande rapportering

Om rapportering sker otillfredställande eller för sent kan stiftelsen frysa/återta resterande medel eller göra anslagstagaren återbetalningsskyldig för utbetalda belopp.


OBSERVERA! Projektet måste skicka in redovisningar separat från förnyade ansökningar! Dvs. om projektet ansöker om fortsättningsanslag och bifogar redovisning måste även denna redovisning skickas in separat till stiftelsen.
Ekhagastiftelsen, Box 34012, 10026 Stockholm.
Telefon: 070-240 81 81 E-post: info@ekhagastiftelsen.se
Internet: www.ekhagastiftelsen.se
Copyright © 2018 Ekhagastiftelsen. All Rights Reserved.

» Uppdaterad: 2020-08-24