Budgetinstruktioner

En detaljerad budget ska lämnas in som del av projektbeskrivningen. Det finns ingen mall för hur budgeten ska se ut. Sökande får skapa sin egen budgetuppställning utgående från informationen nedan gällande vilka kostnader vi accepterar och vilka uppgifter vi önskar.

Godkända kostnadsslag

Ekhagastiftelsen kan bevilja medel för följande kostnadsslag:

1. Löner

Direkta kostnader för löner inkl. rimligt lönekostnadspålägg för i projektet verksamma personer. Lönekostnadspålägg är de avgifter som en arbetsgivare ska betala för sina anställda (arbetsgivaravgifter, försäkringspremier, etc) och ligger i Sverige i spannet 40-55%. Ange i projektet verksamma personer samt lönekostnad och hur stor del av arbetstiden personen arbetar i projektet alternativt antal arbetstimmar och timkostnad. Redovisa lönekostnadspålägg separat och ange både belopp och procentsats.

2. Utrustning, instrument, material

Stiftelsen kan finansiera kostnader för utrustning, instrument, förbrukningsmaterial, etc. som behövs i projektet. Budgeten ska innehålla en uppställning av kostnadsdetaljer, dock på en övergipande nivå. Det finns till exempel inget behov av att lista alla typer av förbrukningsmaterial som kommer att användas.

3. Resor

Stiftelsen kan finansiera kostnader för resor, konferenser, etc. som behövs i projektet. I budgeten ska det framgå syftet med resorna och övergripande detaljer.

4. Lokalkostnader

Direkta lokalkostnader för under punkten Löner nämnda personer. Lokalkostnader ska finnas med som en egen post i budgeten även om den ska anges i kolumnen Övrigt på ansökningsblanketten.

5. Övrigt

Övriga direkta projektrelaterade kostnader som exempelvis ekonomiadministration och IT-system. Övriga kostnader ska specificeras i budgeten.

Indirekta/Overhead-kostnader

Ekhagastiftelsen har en restriktiv syn på huruvida medel ska beviljas till att täcka allmänna omkostnader vid universitet och högskolor utöver de direkt projektrelaterade kostnaderna. Vi anser att beviljade forskningsmedel enbart ska gå till kostnader som är direkt relaterade till projekten stiftelsen finansierar. Vissa indirekta kostnader kan vara relevanta, som till exempel kostnader för ekonomiadministration eller IT, men måste specificeras.

Ett ospecificerat/schablonmässigt tillägg av exempelvis universitetspåslag kommer inte att kunna accepteras. Ej heller accepterar stiftelsen budgetposter så som exempelvis universitets/fakultets/institutionsgemensamma kostnader, kostnader för ledning, bibliotek, utbildning, infrastruktur, etc. Vi förutsätter också att inga påslag läggs på vid inköp av till exempel utrustning och material.

Medfinansiering och anslag från andra anslagsgivare (om det förekommer)

I budgeten skall anges vilka bidrag som förvaltande organ/institution/universitetet ger exempelvis i form av lön för andra anställda som deltar i projektet, s.k. medfinansiering.

När det är ett projekt där man har eller söker finansiering från annan anslagsgivare ska totalbudgeten redovisas övergipande och det klart och tydligt framgå vilka medel Ekhagastiftelsen ska bidra med.