Utbetalning av beviljade medel

Utbetalning av anslag sker löpande under året efter rekvisition från anslagstagaren.
Första utbetalningen kan först ske efter det att den populärvetenskaplig sammanfattningen skickats in till stiftelsen.
Anslag betalas ut för ett år i taget med upp till 80 % av årets anslag. För flerårsanslag skall årsrapport lämnas in och fortsatta medel är beroende på kvalitén av inkommen årsrapport. Resterande medel kan betalas ut efter att års- eller slutredovisning godkänts och anslagstagare rekvirerat medlen.
För anslag över 250 000 kr per år betalas medel ut per halvår resp. tertial.
» Tertialsvis när utbetalning (80%) ligger på mer än 100 000, annars halvårsvis.
» Till utländska anslagsmottagare sker utbetalningar bara halvårsvis.

Medel som ej rekvirerats inom 2 år från projektslut återtas av stiftelsen.

Om slutrapport inte lämnas in kan stiftelsen göra anslagstagaren återbetalningsskyldig för utbetalda belopp.

Rekvisitionens utseende

Medel rekvireras genom att skicka ett brev till stiftelsen. Brevet kan skickas med post eller som bilaga till epostmeddelande. Vi har ingen särskilt framtagen rekvisitionsblankett.

OBS! Skicka inte rekvisitionen som faktura.

Brevet ska innehålla
» projektets diarienummer,
» projekttitel,
» kontaktperson och adress,
» totalt beviljat belopp,
» belopp som nu rekvireras samt
» utbetalningsinstruktioner (namn på kontohavare och bank- eller plusgironummer alternativt kontonummer med clearingnr och banknamn).

OBS! Glöm inte att ange eventuella referensnummer som ni vill att vi anger vid betalningen!

Betalningar till utlandet

För utlandsbetalningar vill vi ha information om IBAN-nummer och BIC-kod/Swift-adress samt namn på bank och kontohavare. I länder där man inte använder IBAN-nummer måste följande uppgifter anges: Kontohavare, kontonummer, banknamn, bankens adress och BIC-kod/Swift-adress.