img

Gösta Videgård

Stiftelsens grundare och donator

Gösta Videgård föddes 1893, var byggnadsingenjör och bedrev under 1930- och 1940-talen en mycket framgångsrik byggnadsverksamhet i Stockholm. Efter år 1948 ägnade Gösta Videgård sig till övervägande del åt affärsverksamhet. Han var en av de första inom landet som insåg kylteknikens möjligheter. Bl a bedrev han rederirörelse med kylfartyg. År 1952 avled Gösta Videgård under affärsresa i utlandet.

I sin personliga livsföring ägnade Gösta Videgård stort intresse åt "det naturliga sättet att sköta sig och sin föda". Hans livsföring präglades av en kärlek till naturen och till det som enligt hans uppfattning var naturligt och naturenligt. Personligen hade han enkla levnadsvanor, använde i viss utsträckning vegetarisk kost och ägnade sig gärna åt segling, skidåkning och annan sport och friluftsliv. Hans strävan efter en sund och hälsosam livsföring kan i viss mån ha sammanhängt med att han alltsedan ungdomen hade ganska svag hälsa och drabbades av många sjukdomar. När det gällde behandling av dessa sjukdomar kom hans tilltro till naturliga mediciner i förhållande till gängse mediciner till synes. Hans starka tro på naturen och dess förmåga att bota och ge sunda produkter medförde att han på jordbrukets område kom att intressera sig för naturenliga metoder, främst den biodynamiska. På det medicinska området fäste han sig särskilt för de behandlingsmetoder - baserade på naturläkekost - som tillämpades bl a vid kuranstalten Cademario i Schweiz.

Genom en stiftelseurkund den 1 december 1944 bildade Gösta Videgård en stiftelse, kallad Ekhagastiftelsen, till vilken han donerade största delen av sin förmögenhet.