Ekhagastiftelsens ändamål

Ekhagastiftelsens syfte är att främja människans hälsa genom att verka för utvecklandet av bättre livsmedel, naturliga läkemedel och läkningsmetoder samt stödja forskning för en sundare livsföring, som i sig kan ha en sjukdomsförebyggande effekt.

En central tanke är att fokusera mer på förebyggande aktiv hälsovård än på reaktiv symptombekämpande sjukvård. Motsvarande gäller för lantbruks- och livsmedelsområdet där inriktningen bör vara att söka metoder som kan förhindra att olika problem uppstår istället för att sikta in sig på deras yttringar. Fokus ska inte vara på att bekämpa problem utan att hitta metoder för att förebygga deras uppkomst.

I enlighet med Gösta Videgårds önskan och mot bakgrund av hans intresseinriktning stöder stiftelsen företrädesvis vissa speciella forskningsområden.

Bättre och sundare livsmedel

För Gösta Videgårds var en förbättring av lantbruksprodukternas kvalitet genom ett lantbruk utan konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel ett viktigt mål. Stiftelsen stödjer därför forskning och utveckling baserat på principerna i ekologisk och biodynamisk livsmedelsproduktion eller andra metoder och riktningar som verkar för detta mål. Forskning bör inriktas på ekologisk produktion som sker i enlighet med IFOAM:s (International Federation of Organic Agriculture Movements) definierade principer.

Exempel på forskning som kan stödjas är hur sådana grödor som idag kräver bekämpningsmedel kan odlas ekologiskt på ett kvalitetsmässigt och effektivt sätt för att ge bättre och sundare livsmedel.

Inom detta område kan även forskning gällande beredning och förvaring av livsmedel samt analys av deras kvalitet få stöd av Ekhagastiftelsen.

Näringsfysiologi och livsföring

Gösta Videgård var mycket intresserad av dietens betydelse för människan. Stiftelsen stödjer därför forskning gällande kostens roll vid behandling av sjukdomar och stärkandet av kroppens motståndskraft.

Exempel på forskning kan vara vilken kost kroppen behöver, vilken påverkan olika kostval har på kroppens funktioner och liknande näringsfysiologiska frågor.

Sundare levnadsvanor, renare miljö och ett mer aktivt friluftsliv var också viktigt för Gösta Videgård och han önskade att stiftelsen skulle verka för att främja en sådan utveckling. Stiftelsen kan därför även stödja vetenskaplig forskning inom detta område.

Naturläkekonst och naturliga läkemedel

Gösta Videgårds hade ett stort intresse för naturläkekonsten och dess mål att bota sjukdomar genom att använda kroppens egen inneboende läkningsförmåga och utnyttja naturens hälsobringande krafter. Han uppskattade och praktiserade även naturläkekonstens grundidé att i möjligaste mån undvika konstgjorda kemiska preparat.

Stiftelsen ser att stöd för detta forskningsområde idag kan utvidgas till att innefatta även annan medicinsk forskning där tankesättet är att ta tillvara naturliga metoder och läkemedel, och som exempelvis kan gå under benämningarna komplementär, biologisk eller alternativ medicin.

I naturläkekonsten finns mentala och psykologiska aspekter och även forskning inom detta fält kan stödjas. Bedömningen är dock att forskning avseende fysisk påverkan och kroppsliga funktioner har högre prioritet än forskning om mental hälsa och psykologi.

Vilka ansökningar beviljas?

Huvudfokus ska vara på vetenskaplig forskning och då i första hand tillämpad forskning. Även grundforskning inom till exempel molekylärbiologi eller genetisk forskning kan stödjas om den klarlägger orsakssammanhang som kan anses vara av direkt värde för vidare forskning inom stiftelsens ändamål.

Utöver anslag till vetenskaplig forskning kan stiftelsen i mindre omfattning bevilja medel till projekt som avser att få forskningens rön omsatta i praktiken, t.ex. utbildningsverksamhet, dokumentationsprojekt, bokprojekt eller konferenser. Det går även bra att söka anslag till forskarmöten med målet att få ihop större samarbeten. Dessa ansökningar måste dock bidra till en utveckling i linje med stiftelsens ändamål.

Stiftelsen välkomnar även ansökningar om planeringsanslag för att t ex anordna seminarier/workshops inom den frågeställning som sökande vill undersöka för att få ett bättre underlag för en definitiv ansökan (som även kan riktas till andra anslagsgivare) och som ett led i en dialog mellan forskare och stiftelsens vetenskapliga råd.

Stiftelsen önskar i första hand att stödja strategiska och innovativa projekt av pilotkaraktär, liksom forskning med högt nyhetsvärde, som inte endast bekräftar tidigare rön. Stiftelsen stödjer även deltagardrivna projekt, där till exempel lantbrukare och forskare arbetar tillsammans med att identifiera forskningsfrågor och metoder samt gemensamt utvärderar resultaten.

Det är möjligt att söka stipendiemedel från stiftelsen, men detta beviljas i regel endast för forskningsrelaterade projekt. Stiftelsen finansierar inte grundutbildning.

Ekhagastiftelsen stödjer inte projekt av biståndskaraktär där man till exempel avser att främja samhällsfunktioner eller genomföra utbildningar.

Mer läsning om stiftelsens ändamål

Fyra år efter Gösta Videgårds bortgång tillsatte Ekhagastiftelsen 1956 en utredning under ledning av f.d. justitierådet Gunnar Dahlman för att få ett mer fullständigt utlåtande angående Ekhagastiftelsens allmänna ändamål än det som tidigare förelåg. Den 9 september 1957 presenterades utredningen till stiftelsens styrelse.